Regulamin Kursów Stepowania Online

Data aktualizacji publikacji: 21.12.2020 r.
Obowiązujący Regulamin Serwisu kurs.stepownia.pl/regulamin-kursow-stepowania-online/
Za pośrednictwem strony kurs.stepownia.pl i jej podstron możliwy jest zakup produktów cyfrowych zwanych dalej Kursami.

Regulamin korzystania z serwisu

I. POSTANOWNENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu kurs.stepownia.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. Warunkiem korzystania z platformy kurs.stepownia.pl i każdorazowo korzystania z oferty online dostępnej na niej (zwanego dalej kursami) jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1

Podmiotem udostępniającym kursy, jest STEPOWNIA (Szkoła Stepowania Dariusz Dudzik, 6792971891) z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2/B-14, dalej zwana Operatorem/Administratorem/Sprzedawcą/Organizatorem.

§2

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła, a także podmioty gospodarcze i inne. Zwana dalej Użytkownikiem/Usługobiorcą/Kupującym

§3

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2

Platforma kurs.stepownia.pl służy do sprzedaży kursów online różnego typu oraz ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3

Administrator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursu i materiałów dydaktycznych, dodawania i edycji kursów, wycofywania kursów, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Z kursu mogą korzystać zainteresowane osoby po uiszczeniu opłaty.

§2

Kursy dostępne są dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z tego kursu.

§6

Żadna porada przedstawiona w kursie nie jest poradą medyczną i Użytkownik stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.

§7

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9

Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności przelewy24.pl lub płatność przelewem na rachunek bankowy operatora

IV. REJESTRACJA

§1

Platforma działa w systemie online.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i płatności użytkownik otrzymuje dostęp do wybranych kursów.

§3

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§4

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§5

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do kursów.

V. KURSY

§1

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursów
a. z bezpłatnego na płatny
b. zmianę kategorii tematycznej
c. z płatnego na bezpłatny

§3

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

§4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za swój progres, lub jego brak.

§5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6

Dostęp do kursu jest nieograniczony.

VI. UŻYTKOWNIK

§1

Użytkownikami kursu mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy kurs.stepownia.pl

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim.

§3

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

§6
Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów zawartych na tym kursie. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i upublicznianie wszystkich materiałów kursu.

§7
Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.

§8
Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

§9
Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu.

VII. PŁATNOŚCI I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

§1

Zapłatę za licencję korzystania z kursów można dokonać poprzez system płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę lub bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy (numer konta zostanie podany w procesie zamówienia) w tytule wpłaty wpisując nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika kursu.

§2

Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

§3

Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

§ 4

Sprzedawca może wystawić fakturę VAT na wyraźne życzenie Użytkownika i otrzymania od niego wszystkich niezbędnych informacji do jej wystawienia.

§5

Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy [email protected] potwierdzenia przelewu w pliku pdf.

§6

Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

§7

System płatności elektronicznych obsługiwany jest w poprzez płatności elektroniczne przelewy24.pl

VIII. GWARANCJA I RKLAMACJA

§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]

§2

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§3

W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§ 4
W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą mailową na adres [email protected]

§ 5
Reklamacje dotyczące usług świadczonych będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres [email protected]

§ 6
Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego win

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1
Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.


§ 2
Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.


§ 3
Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres [email protected], gdy nie rozpoczął kursu.

X. KWESTIE TECHNICZNE

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej.

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec firmy Szkoła Stepowania Dariusz Dudzik

§3

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

§4

Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)

§ 5

Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

§ 6

Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

§ 7

Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania podanych podczas rejestracji przez użytkownika.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1

Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

XII. PRAWA AUTORSKIE

§1

Prawa autorskie do treści rezentowanych na stronach kurs.stepownia.pl, stepownia.pl posiada Dariusz Dudzik
§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje z przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

§3

Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portlau kurs.stepownia.pl jest zabronione.

XIII. SPORY

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem: kurs.stepownia.pl
Zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.